Mất bình tĩnh

Thật  khó giữ bình tĩnh khi ” Ta muốn hòa bình, ta đã nhẫn nhịn, nhưng ta càng nhẫn nhịn, “kẻ thù” càng ” lấn lướt””

Muốn hét lên với những kẻ đó rằng : “Sao bọn mi ngu thế hả ” có lẽ từ bé đến lớn chẳng bao giờ dám mở mồn nói ra chữ ” ngu” lên lại thôi, dù sao xài từ ” baka” nghe cũng dễ chịu hơn

Cầu trời cho con giữ lại sự thanh thản, không bị cái lũ ” óc heo” ấy làm mất bình tĩnh, phá vỡ sự ” tĩnh lặng” mà con ngày đêm ” tu luyện”

Trời phật trả lời rằng : Trời sinh là bể khổ, phải ráng tu luyện để giữ bình tĩnh, thử thách này mới chỉ là 1 thử thách nhỏ trong vô số thử thách mà con phải gặp trong cuộc đời mình, Cố lên con

Advertisements

ha ha ha ha ha ha

I have a pic, and it make me laugh, I think the girl in pic is very navie, because she has a impossible dream,

To me, dream is future plans, this is reason, I has not impossible dreams

I has a friend but he is a star, I don’t want anybody know, he is my friend

I know star look very beautiful but if you look at a star at a distance nearly, I can see, it’s very normal or ugly and lonely, if you are normal person, you can not living on it

If you stand on a star, you can see earth is most beautiful

Now, you are living on the earth, why do want stand near a star

You should feel happy with my earth, I learn it by My Mom,

very very navie hahahahahahahahahhahahahahaahhahahhahhaahaahahha

Who is ami?

Ami is my pseudonym,

My first school was a pagoda, I learned there  in the summer, If you want to learn at a pagoda, you must have new name,

Thich An Nhi is my name,^^

Thich is last name of the Buddha’s disciple

An Nhi=the children  living in peace, I like this name because my real name is Nhung. Nhi. Nhung. Nhi…ha ha ha

Ami in Amigo= friend but my readers often call me: Ami chan,  Ami san, or Amiko ^^, Children live in church call me: Amira=maria

Ami is good name,I like it

Ngo Bao Chau is aVietnamese mathematician, his blog is : Thichtoanhoc.wordpress.com

Thich Toan Hoc = Like mathematics ha ha ha He say he want become a Buddha’s disciple, fighting! “anh Trau” ( Vietnamese pupils like call him : “Trâu”

Anh= Mr

Châu = Pearl but Trâu=buffalo^^ ha ha